ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült. A tájékoztató a Stickl Yachts Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Stickl  Yachts kft.)  stickl.eu címen elérhető portáljával, illetve a Stickl  Yachts kft. érdekkörébe tartozó kapcsolódó aloldalakkal, honlapokkal (a továbbiakban együttesen: portálok) összefüggésben folytatott személyes adatkezelésre vonatkozik.

A portálokkal összefüggésben folytatott valamennyi adatkezelés tekintetében a Stickl  Yachts kft. az adatkezelő. A Stickl  Yachts kft. elkötelezett a személyes adatok védelme mellett; jelen tájékoztató ennek jegyében foglalja össze az adatgyűjtés és –feldolgozás módjára, az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok gyakorlására vonatkozó információkat. A tájékoztató időről időre felülvizsgálatra kerül, a Stickl  Yachts kft. a módosítás tényét a módosított rendelkezések megjelölésével a stickl.eu portálon közzéteszi.

 

 

 

ADATKEZELŐ

 

Adatkezelő megnevezése:

Stickl  Yachts kft.

 

Adatkezelő nyilvántartási (cégjegyzék) száma:

17 09 001707

 

Adatkezelő székhelye és postacíme:

2484 Gárdony, Chernel István utca 56/C.

 

Adatkezelő képviseletére jogosult személy:

Stickl Tamás ügyvezető

 

Adatkezelő elektronikus postacíme:

info@stickl.eu

 

Adatkezelő telefonszáma:

+36 70 33 818 33

 

 

 

AZ ADATKEZELÉS ELVEI


A Stickl  Yachts kft. valamennyi személyes adatnak minősülő adatot a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság és az adattakarékosság elvének megfelelően kezel. Az adatok kezelése célhoz kötött, a Stickl  Yachts kft. az adatkezelést kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített jogcímek valamelyikének fennállása esetén, a jogcím érvényességének időtartamáig folytatja.

A Stickl  Yachts kft. az adatokat nem használja fel profilalkotásra, azokat harmadik félnek – a jogalap megjelölését is tartalmazó hatósági, vagy bírósági megkeresés, illetve az esetleges jogérvényesítés esetét kivéve sem bel-, sem külföldre – nem továbbítja, az adatkezelés során kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

A Stickl  Yachts kft. az adatokat megfelelő, kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel védi, az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidenseket a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, azokról az érintetti körnek – a jogszabályban előírt módon és adattartalommal – tájékoztatást ad.

 

 

 

AZ ADATKEZELÉS TERJEDELME, A KEZELT ADATOK KÖRE


A portálokon megosztott információk megtekintése nem igényli személyes adatok megadását, erre kizárólag az alábbi, regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele, vagy a Stickl  Yachts kft.-vel történő kapcsolatfelvétel kezdeményezése esetében van szükség.

A portálok letöltése és megtekintése során ugyanakkor – a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően – monitorozzuk a látogatók tevékenységét, mely során személyes adatokat is gyűjtünk.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások, illetve a kapcsolatfelvétel kezdeményezése keretében – amennyiben az adatkezeléshez előzetes hozzájárulását adja – az alábbi adatok megadására van szükség:

 • az érintett neve;

 • elektronikus postafiók címe;

 • opcionálisan telefonszáma; illetve

Az érintett szabadon dönthet a fenti adatok megadásáról, azonban az adatkezelési hozzájárulás, illetve az adatok legalább részleges megadásának elmaradása esetén a szolgáltatások egy része nem érhető el, illetve a kapcsolatfelvétel meghiúsulhat.

A fentieken túl, a Stickl  Yachts kft. a látogatók monitorozásának keretében információkat gyűjt a portálok eléréséhez használt IP címekről (az IP cím egy egyedi hálózati azonosító, amely biztosítja a számítógépek internetes kommunikációját), operációs rendszerekről, böngészőkről, a megtekintés időpontjáról és időtartamáról. A gyűjtött információk abban az esetben minősülnek személyes adatnak, ha lehetővé teszik a természetes személy érintett közvetett vagy közvetlen módon történő azonosítását.

A portálok a felhasználói élmény javítása érdekében ún. cookie-kat, a felhasználók böngészőjében települő és – meghatározott érvényességi időre – tárolt információs azonosítókat alkalmaznak. A cookie-k alkalmazása lehetővé teszi a felhasználók honlap használati szokásainak nyomon követését, a visszatérő felhasználók felismerését, az adott honlapra vonatkozó böngészési előzmények összekapcsolását. A cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználók azonosítására, kizárólag a felhasználó böngészőjének felismerését teszik lehetővé. A cookie-kat kizárólag a portálok és csak akkor használják, amikor a felhasználó a portálokat letölti, megtekinti. A Stickl  Yachts kft. a cookie-kat nem használja azon felhasználók azonosítására, akik csupán a honlapok látogatói. A felhasználók böngészőjükben beállíthatják a cookie-k alkalmazására irányadó szabályokat, illetve le is tilthatják a cookie-k használatát (a cookie-k beállításával összefüggésben bővebb tájékoztatás a böngészők felhasználói dokumentációjában található).

 

A Stickl  Yachts kft. különleges személyes adatokat nem kezel.

 

 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

A portálokkal összefüggésben folytatott adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán, illetve a Stickl  Yachts kft. jogos érdekén alapul. Az adatkezelés jogalapját így

 • a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása; valamint

 • a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, a Stickl  Yachts kft. jogos érdekeinek érvényesítése képezi.

Az adatkezelés célja

 • a Stickl  Yachts kft. potenciális partnereivel, ügyfeleivel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolat fenntartása, az észrevételek, megkeresések kezelése;

 • információmegosztás; továbbá

 • a portálok jogszerű és biztonságos működése, integritás-védelme;

 • a megosztott, szerzői jogvédelem alá eső szellemi termékekhez, védjegyekhez fűződő jogok érvényesítésének biztosítása.

A Stickl  Yachts kft. az információmegosztás keretében a társaság termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó, marketing célú információkat is megoszthat partnereivel. Amennyiben érintett nem kíván hozzájutni a marketing célú információkhoz, a jelen nyilatkozatban megjelölt elérhetőségeken keresztül lehetősége van a marketing célú információmegosztás letiltására.

 

 

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A Stickl  Yachts kft. az adatokat

 • az érintett hozzájárulás visszavonásáig;

 • a vonatkozó célok esetében az azokkal összefüggő jogos érdek fennállásáig; vagy

 • a kapcsolattartói adatokban bekövetkezett változásról történő értesítésig kezeli.

 

 

 

ÉRINTETT JOGAI


Az érintettnek a GDPR III. fejezetével összhangban joga van ahhoz, hogy

 • tájékoztatást kapjon az adatkezelés körülményeiről, jellemzőiről (az adatkezelő kilétéről és elérhetőségeiről; az adatkezelés jogalapjáról és céljáról; az adatkezelés időtartamáról; jogairól, kiemelten a hozzájárulás visszavonásának jogáról; a panasztétel lehetőségéről);

 • az adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatást kérjen az adatkezelőtől;

 • kérhesse a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítását;

 • élhessen az adathordozhatóság lehetőségével;

 • kérhesse a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését (elfeledtetését), kezelésének korlátozását; továbbá

 • tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.

A hozzáférési és adathordozhatósági jog indokolatlan többszöri, vagy ismételt gyakorlása esetén adatkezelő adminisztrációs díjat számíthat fel. A hozzáférési és adathordozhatósági jog gyakorlásának előfeltétele lehet az adatok tárolására alkalmas, megfelelő biztonságú adathordozó érintett általi rendelkezésre bocsátása. Adatkezelő a hozzáférést és az adathordozhatóságot az adatkezelés során alkalmazott formátumban és technológiai paraméterekkel biztosítja.

Érintett az adatkezeléssel összefüggésben felmerülő jogsértés esetén a Stickl  Yachts kft. székhelye, vagy a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. Jogai érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése érdekében megkeresheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.; telefon száma: +36 (1) 391-1400; fax száma: +36 (1) 391-1410; elektronikus postafiók címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). A Hivatal útján történő jogérvényesítés lépéseiről a www.naih.hu portálon tájékozódhat.

Érintett jogainak érvényesítését adatkezelő jelen tájékoztatóban közzétett elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

 

 

 

ADATFELDOLGOZÓK


A Stickl  Yachts kft. a portálokkal összefüggésben folytatott adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat és szolgáltatásokat veszi igénybe:

A Stickl  Yachts kft. a portálok működésének elemzésére a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; www.google.com/contact) Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics cookie-k alkalmazására épül, a cookie-k által generált, felhasználásra vonatkozó információkat a Goolge saját szervereire továbbítja, ott tárolja és dolgozza fel. A portálokon aktív az IP-cím névtelenítése szolgáltatás, így az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt a felhasználók IP-címét azonosításra alkalmatlanná teszi. Felhasználó a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout linken található beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google Analytics begyűjtse és feldolgozza a cookie-k által a portálok felhasználásával összefüggésben generált adatokat.

A Stickl  Yachts kft. hirdetési kampányai támogatására a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; www.google.com/contact) Google AdWords szolgáltatását használja. A Google AdWords biztosítja a Google hirdetési kampányok követését, eredményességük mérését. A Google AdWords szintén cookie-kat használ működéséhez, melyek tiltására a cookie-k tiltására vonatkozó általános megjegyzések irányadóak.

 • Az igénybe vett adatfeldolgozók adatkezelési irányelvei az adatfeldolgozók fent megjelölt elérhetőségein érhetőek el.

 

 

 

ADATBIZTONSÁG

Műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön általunk kezelt adatait manipulációk, elvesztés, megsemmisülés és illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen védjük. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

 

 

Gárdony, 2019.03.07.

Stickl Yachts korlátolt felelősségű társaság.